Vajrauch Miroslav

Vytvořeno: 31.01. 2016

Seznam


 

rok 2015

I.kolo NP - 1.místo kata tým

rok 2016

II.kolo NP - 1.místo kata tým, 2.místo kata

Vánoční pohár - 2.místo kata

 

2015 I.kolo NP 2015 II.kolo NP 2016 II.kolo NP
     
 2016 Vánoční pohár    
     
     

 

 

Administrace © 2010-2024 RAJAWALI SAKTI